anbi

De belastingdienst heeft de stichting Christengemeente Zierikzee aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Hierdoor zijn uw giften voor Christengemeente Zierikzee/Noordgouwe aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Volgens de belastingdienst moet  stichting Christengemeeente Zierikzee worden gezien als kerkgenootschap.

Algemene gegevens
Statutaire naam: Stichting Christengemeente Zierikzee,
Statutaire zetel: Zierikzee
Opgericht: 17 november 1992 onder de naam Stichting "Vrienden van de Bijbel". Op 26 januari 1996 is middels een statutenwijziging de naam gewijzigd in Stichting Christengemeente Zierikzee.
RSIN: 801260152 
KvK: 41114785
Bank: NL25ABNA0620537531 of NL54INGB0004058304
Bezoekadres: Grevelingenstraat 35
Telefoonnummer: 0113-372320
Mailadres: oudsten@christengemeentezierikzee.nl

Doelstelling van stichting Christengemeente Zierikzee
Uit de statuten artikel 2:
1. De stichting heeft als grondslag Gods onfeilbaar Woord, zoals dat is geopenbaard in de gehele Bijbel;
2. De stichting heeft ten doel de boodschap van het heilig evangelie bekend te maken; Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten van allerlei aard, persoonlijke Bijbelstudie en gebed, evangelisatiebijeenkomsten en alles wat in de meest ruime zin des woords begrepen dienstbaar is of kan zijn aan de doelstelling.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuursleden

Beleidsplan
De belangrijkste activiteiten zijn:
1. Beschikbaarstelling van ruimtes voor verkondiging van het evangelie, zoals samenkomsten, Bijbelstudies en de christelijke bibliotheek;
2. Het verstrekken van middelen t.b.v. evangelieverkondiging, zoals muziekinstrumenten en zondagschoolmateriaal;
3. Het financieel ondersteunen van gemeente- en evangelisatieactiviteiten op Schouwen-Duiveland, zoals een vrijwilligersvergoeding voor sprekers;
4. Het financieel ondersteunen van zendings- en evangelisatieactiviteiten elders, waar draagvlak voor is binnen de Christengemeente;
5. Diaconale ondersteuning van degenen die dat nodig hebben, zoals het deels vereffenen van een schuld, of het betalen van een rekening.

De manier waarop de stichting geld werft
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door donaties. Andere middelen komen minder voor.

Beloningsbeleid:
Vrijwilligers spelen een grote rol in de totstandkoming van de doelstelling. De stichting verstrekt soms een vrijwilligersvergoeding. Andere beloningen worden niet toegekend.

Activiteiten
Zie bijlage


Financiële verantwoording
Zie de resultatenrekening in bijlage hierboven