Over ons

Ons geloof

De bijbel hebben we gekregen als een 'brief uit de hemel gericht aan de mensheid'. In dit boek, wat we erkennen als absolute waarheid, zien we wie God is en wie we in Hem als mens mogen zijn. Daarnaast vinden we beschrijvingen over de geschiedenis en de toekomst van de wereld en hoe God daar de hand in heeft. Het is onmogelijk om 'het Woord van God' samen te vatten. Wel willen we hierbij aangeven wat voor onze gemeente belangrijke thema's zijn.

wij geloven in:

 • in een enige, persoonlijke God, de almachtige schepper van hemel en aarde. Hij openbaart zich in de bijbel als de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest
 • in Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God, het eeuwig Woord, naar deze wereld gekomen als mens
 • dat Jezus ontvangen werd door de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria
 • in Jezus' verlossend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn persoonlijke wederkomst in heerlijkheid
 • in de Heilige Geest, Zijn persoonlijkheid en Zijn werk van wedergeboorte en heiliging
 • dat de bijbel is geïnspireerd door God en daarom een onfeilbare openbaring is en de enige leidraad voor geloof en leven
 • dat de mens, die rein en naar het beeld van God geschapen is, door eigen schuld in zonde is gevallen
 • dat elk mens gezondigd heeft en daardoor schuldig en verloren is en niet in staat zijn om zichzelf door bijvoorbeeld goede daden te redden
 • dat iedereen door genade gered kan worden, door het geloof in het plaatsvervangende lijden en sterven van de Here Jezus Christus aan het kruis op Golgotha
 • in de genadegaven die God geeft om te komen tot geestelijke vrucht
 • in het bestaan van satan als persoon, de veroorzaker van de zondeval en wij geloven in zijn veroordeling en eeuwige straf en dat Jezus Christus hem overwonnen heeft aan het kruis en met Zijn opstanding
 • dat Jezus Christus het avondmaal heeft ingesteld ter herdenking van Zijn dood, totdat Hij terugkomt en de doop als symbool van de vereniging van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding
 • dat de universele Gemeente van Christus alleen gevormd wordt door hen die gekocht zijn, gewassen in Zijn bloed, wedergeboren en verzegeld door de Heilige Geest, die als onderpand gegeven wordt aan een ieder op het moment van bekering
 • dat gelovigen geroepen zijn om te dienen en een heilig leven moeten leiden. Zij dienen zich af te scheiden van alles wat God kan onteren, van alles wat Zijn koninkrijk in diskrediet kan brengen, of van wat hun getuigenis verzwakken kan
 • in de lichamelijke opstanding van alle doden, sommigen om eeuwig te leven met Hem, anderen om veroordeeld te worden
 • in de opname van de Gemeente in de hemelse heerlijkheid
 • in het 1000-jarig vrederijk in de wederkomst van de Here Jezus Christus, het rechtvaardige oordeel over de ongehoorzame schepping en het herstel van alle dingen door God de Vader.
Oudsten
Leiding

In de christengemeente geloven we in meervoudig leiderschap. De leiding van de gemeente berust niet bij één voorganger of predikant. In de gemeente worden oudsten en diakenen aangesteld, die samen onder de leiding van de Heilige Geest de leiding van de gemeente op zich nemen.

Op onderstaande afbeelding staan onze oudsten en diakenen van dit moment. Ze hebben ieder hun eigen taakveld en verantwoordingen. Zo zal niet iedereen overal van af weten maar met elkaar geven ze leiding. Diverse taakvelden zijn weer onderverdeeld in teamleiders en bijvoorbeeld kringleiders.

Met deze opbouw proberen we een structuur te krijgen en met elkaar gemeente te zijn.

Gemeente zijn is elkaar dienen

Samenkomst

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur komen we als gemeente bij elkaar. We beginnen de dienst met een tijd van lofprijzing en aanbidding. We richten ons hart op God en brengen door onze liederen Hem eer. Vaak is in dit gedeelte van de dienst ruimte voor een bemoediging of getuigenis of persoonlijk gebed.
Rond 10:30 gaan de kinderen van de basisschool naar hun eigen samenkomst. Voor de allerkleinsten is er creche, indien gewenst de gehele dienst. Na het zingen openen we de bijbel en staan we stil bij wat God ons te zeggen heeft door Zijn Woord. Naast een aantal sprekers uit de eigen gemeente, worden sprekers uit andere gemeenten hiervoor uitgenodigd
We besluiten de morgen met het drinken van een kop koffie waarin er ruimte is voor een stukje persoonlijke ontmoeting. Na de dienst is er een mogelijkheid dat we met u bidden voor welke situatie dan ook. Ook kunt u een kijkje nemen bij onze boekentafel (verkoop) en kunt u de bibliotheek bezoeken.

christengemeente zierikzee zondagschool
christengemeente zierikzee zondagschool
Samenkomst

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur komen we als gemeente bij elkaar. We beginnen de dienst met een tijd van lofprijzing en aanbidding. We richten ons hart op God en brengen door onze liederen Hem eer. Vaak is in dit gedeelte van de dienst ruimte voor een bemoediging of getuigenis of persoonlijk gebed.
Rond 10:30 gaan de kinderen van de basisschool naar hun eigen samenkomst. Voor de allerkleinsten is er creche, indien gewenst de gehele dienst. Na het zingen openen we de bijbel en staan we stil bij wat God ons te zeggen heeft door Zijn Woord. Naast een aantal sprekers uit de eigen gemeente, worden sprekers uit andere gemeenten hiervoor uitgenodigd
We besluiten de morgen met het drinken van een kop koffie waarin er ruimte is voor een stukje persoonlijke ontmoeting. Na de dienst is er een mogelijkheid dat we met u bidden voor welke situatie dan ook. Ook kunt u een kijkje nemen bij onze boekentafel (verkoop) en kunt u de bibliotheek bezoeken.

Zending

Onze gemeente steunt een aantal zendingswerken door middel van gebed en financiele middelen. De contacten lopen via de huiskringen of via de gemeente opzich. Iedere kring heeft zijn eigen zendeling(en). Regelmatig doen zij in Zierikzee op speciale avonden verslag van wat God in hun werk doet. We ondersteunen:

Hans en Willemien Wulffraat
Voorganger bij Chinese Evangelische Kerk Geloof, Hoop en Liefde

Theo en Elly Kamp
De Belgische Evangelische zending.
Gewoonten

Naast de samenkomsten en bijvoorbeeld praktische zorg voor elkaar hebben we gewoonten die we in opdracht van de Heer doen.

Pasgeborenen die voor het eerst in de dienst komen dragen we op. Jezus houdt van kleine kinderen en Hij wil Zijn zegen aan hun leven verbinden. In de dienst danken we voor het nieuwe leven dat God gegeven heeft bidden we om Zijn zegen over hun leven en van hun gezin.

Wanneer mensen tot het besef zijn gekomen dat ze Jezus nodig hebben in een relatie met God de Vader, worden ze uitgenodigd zich te laten dopen. Hiermee laten ze zien dat ze hun 'oude' leven achterlaten en opnieuw met God willen beginnen. De doop is de start van het discipelschap.

Jezus heeft voor ons geleden en heeft zijn leven gegeven. Hij bemoedigde in Zijn leven op aarde de mensen en genas ze. Vlak voor Zijn dood heeft hij het avondmaal ingesteld als blijvende herinnering aan zijn lijden en sterven maar ook aan de kracht en het leven dat Hij ons wil geven. Iedere eerste zondag van de maand vieren we samen avondmaal. Gasten, die zich ook een kind van de Heer weten, worden van harte uitgenodigd dit samen met ons te vieren.

God aanbidden we samen met onze stem en ons gebed. Daarnaast geven we ook uiting van onze dankbaarheid met onze financiele gaven. Iedere maand, tijdens de avondmaalsdienst, collecteren we voor een zendingsproject. Eens per twee maanden houden we een themacollecten, welke verbonden wordt aan een van de onderdelen van het gemeenteleven, bijv. jeugd of aanbidding.

God wil een relatie met ons. Communiceren/praten is een essentiele pijler hierin. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat we direct met God kunnen praten/bidden. In ons gebed vragen en danken we we God voor allerlei dingen die in ons persoonlijke of gemeenteleven spelen.