Geloof

De bijbel hebben we gekregen als een 'brief uit de hemel gericht aan de mensheid'. In dit boek, wat we erkennen als absolute waarheid, zien we wie God is en wie we in Hem als mens mogen zijn. Daarnaast vinden we beschrijvingen over de geschiedenis en de toekomst van de wereld en hoe God daar de hand in heeft. Het is onmogelijk om 'het Woord van God' samen te vatten. Wel willen we hierbij aangeven wat voor onze gemeente belangrijke thema's zijn.

wij geloven in:

 • in een enige, persoonlijke God, de almachtige schepper van hemel en aarde. Hij openbaart zich in de bijbel als de drie-enige God; Vader, Zoon en Heilige Geest
 • in Jezus Christus, de eniggeboren zoon van God, het eeuwig Woord, naar deze wereld gekomen als mens
 • dat Jezus ontvangen werd door de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria
 • in Jezus' verlossend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn persoonlijke wederkomst in heerlijkheid
 • in de Heilige Geest, Zijn persoonlijkheid en Zijn werk van wedergeboorte en heiliging
 • dat de bijbel is geïnspireerd door God en daarom een onfeilbare openbaring is en de enige leidraad voor geloof en leven
 • dat de mens, die rein en naar het beeld van God geschapen is, door eigen schuld in zonde is gevallen
 • dat elk mens gezondigd heeft en daardoor schuldig en verloren is en niet in staat zijn om zichzelf door bijvoorbeeld goede daden te redden
 • dat iedereen door genade gered kan worden, door het geloof in het plaatsvervangende lijden en sterven van de Here Jezus Christus aan het kruis op Golgotha
 • in de genadegaven die God geeft om te komen tot geestelijke vrucht
 • in het bestaan van satan als persoon, de veroorzaker van de zondeval en wij geloven in zijn veroordeling en eeuwige straf en dat Jezus Christus hem overwonnen heeft aan het kruis en met Zijn opstanding
 • dat Jezus Christus het avondmaal heeft ingesteld ter herdenking van Zijn dood, totdat Hij terugkomt en de doop als symbool van de vereniging van de gelovige met Christus in Zijn dood en opstanding
 • dat de universele Gemeente van Christus alleen gevormd wordt door hen die gekocht zijn, gewassen in Zijn bloed, wedergeboren en verzegeld door de Heilige Geest, die als onderpand gegeven wordt aan een ieder op het moment van bekering
 • dat gelovigen geroepen zijn om te dienen en een heilig leven moeten leiden. Zij dienen zich af te scheiden van alles wat God kan onteren, van alles wat Zijn koninkrijk in diskrediet kan brengen, of van wat hun getuigenis verzwakken kan
 • in de lichamelijke opstanding van alle doden, sommigen om eeuwig te leven met Hem, anderen om veroordeeld te worden
 • in de opname van de Gemeente in de hemelse heerlijkheid
 • in het 1000-jarig vrederijk in de wederkomst van de Here Jezus Christus, het rechtvaardige oordeel over de ongehoorzame schepping en het herstel van alle dingen door God de Vader.